2014

Date
New York, NY, U.S.A
Greenwich Village Bistro
New York, NY
U.S.A
Greenwich Village Bistro

Hiroshi Uenohara (Pf), Kenji Yoshitake (Bass), Tsuyoshi Yamamoto (Drums)

Date
New York, NY, U.S.A
Greenwich Village Bistro
New York, NY
U.S.A
Greenwich Village Bistro

Hiroshi Uenohara (Pf), Jeong Lim Yang (Bass), Tsuyoshi Yamamoto (Drums)

Date
New York, NY, U.S.A
Bar Thalia
New York, NY
U.S.A
Bar Thalia

Hiroshi Uenohara (Pf), Jeong Lim Yang (Bass), Tsuyoshi Yamamoto (Drums)

Date
New York, NY, U.S.A
Tomi Jazz
New York, NY
U.S.A
Tomi Jazz

TBA

Date
Queens, New York, U.S.A
La Flore
Queens, New York
U.S.A
La Flore
Date
Queens, New York, U.S.A
La Flore
Queens, New York
U.S.A
La Flore
Date
Queens, New York, U.S.A
La Flore
Queens, New York
U.S.A
La flore
Date
Queens, New York, U.S.A
La Flore
Queens, New York
U.S.A
La flore
Date
Queens, New York, U.S.A
La Flore
Queens, New York
U.S.A
La flore